..

 
ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด มีนโยบายหลักในการบริหารงานและขบวนการผลิตชิ้นงานเพื่อรักษาระดับคุณภาพคือ ผลิตแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าทั้งคุณภาพและบริการ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะขีดความสามารถของพนักงาน และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกๆ จุด ไม่ว่าด้านการผลิตหรือด้านการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งประสบการณ์อันยาวนานกับความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวสู่มาตรฐานสากลและได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในกลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ , รถยนต์ , แอร์ , ชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อการเกษตร, อิเล็คโทรนิคส์ ซึ่งบริษัทฯมีหลักการทำงาน คือ

1.ด้านการผลิต นำเข้าเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตให้สูงขึ้น ตลอดจนลดของเสียในกระบวนการผลิตเพื่อให้ต้นทุนที่ต่ำลง

2.ด้านระบบบริหารคุณภาพ มุ่งเน้นให้พนักงานในองค์กรทุกคน ร่วมมือกันในการที่จะธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่นการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนระบบคุณภาพของฝ่ายบริหาร

3. ด้านการตลาด ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและทำงานใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นเพื่อเป็นการรักษาตลาดให้คงที่ตลอดไป


นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นในการผลิตและส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
โดยมีการปรับปรุง พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง